హిట్ - 3

కల్కి పార్ట్ 2

అఖండ 2

బింబిసార - 2

విరూపాక్ష - 3

పొలిమెరా 3