మేషం ఆదాయం - 08 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 04 అవమానం-03

వృషభం ఆదాయం - 02 వ్యయం - 08 రాజపూజ్యం - 07 అవమానం-03

మిథునం ఆదాయం - 05 వ్యయం - 05 రాజపూజ్యం - 03 అవమానం-06

కర్కాటకం ఆదాయం - 14 వ్యయం - 02 రాజపూజ్యం - 06 అవమానం-06

సింహం ఆదాయం - 02 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 02 అవమానం-02

కన్య ఆదాయం - 08 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 04 అవమానం-03

తుల ఆదాయం - 02 వ్యయం - 01 రాజపూజ్యం - 01 అవమానం-05

వృశ్చికం ఆదాయం - 08 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 04 అవమానం-05

ధనుస్సు ఆదాయం - 11 వ్యయం - 05 రాజపూజ్యం - 07 అవమానం-05

మకరం ఆదాయం - 08 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 04 అవమానం-03

కుంభం ఆదాయం - 14 వ్యయం - 14 రాజపూజ్యం - 06 అవమానం-01

మీనం ఆదాయం - 11 వ్యయం - 15 రాజపూజ్యం - 02 అవమానం-04