ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న వీరంతా భారతదేశం చెస్ గేమ్‌లో  మొదటి టాప్ ఫైవ్ ప్లేయర్స్.

1.Dommaraju Gukes  Rating(2758.4)

2.Viswanathan Anand  rating(2754)

3.Rameshbabu Praggnanandhaa    Rating(2727.2)

4. Vidit Gujrathi  Rating(2723)

5.Arjun Erigaisi   Rating: 2704