1. బెర్డార్డ్ అర్నాల్ట్- 202 బిలియన్ డాలర్స్

2.ఎలాన్‌ మస్క్- 157 బిలియన్ డాలర్స్ 

3. బెర్ట్రాండ్ ప్యూచ్- 134 బిలియన్ డాలర్స్ 

4.జెఫ్ బెజోస్-118 బిలియన్ డాలర్స్

5. వారెన్‌ బఫెట్-116 బిలియన్ డాలర్స్ 

6. బిల్‌గేట్స్ -110 బిలియన్ డాలర్స్ 

7. స్టీవ్ బల్మెర్‌-101 బిలియన్ డాలర్స్ 

8. లారీ ఎల్లిసన్‌- 100 బిలియన్ డాలర్స్ 

9. ముఖేశ్ అంబానీ-82 బిలియన్ డాలర్స్ 

4.జెఫ్ బెజోస్-118 బిలియన్ డాలర్స్