అంటార్కిటికా: -89.2 డిగ్రీలు

రష్యా: -67.8 2 డిగ్రీలు

కెనడా: -63.0 2 డిగ్రీలు

అమెరికా: -62.2 డిగ్రీలు

కజికిస్తాన్: -57.0 డిగ్రీలు

మంగోలియా: -55.3 డిగ్రీలు

చైనా: -53.0 డిగ్రీలు

ఆస్ట్రియా: -52.6 డిగ్రీలు

స్వీడన్: -52.6 డిగ్రీలు

రష్యా: -67.8 2 డిగ్రీలు