1. జపాన్ ఎయిర్‌లైన్స్

2. సింగపూర్ ఎయిర్‌లైన్స్

3. ఖతార్ ఎయిర్‌లైన్స్

4. కొరియన్ ఎయిర్‌లైన్స్

5. విస్తారా ఎయిర్‌లైన్స్

6. అన్ని నిప్పన్ ఎయిర్‌లైన్స్

7. ఇథియోపియన్ ఎయిర్‌లైన్స్

8. ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్‌లైన్స్