రావణాసుర  ఏప్రిల్ 7

మీటర్  ఏప్రిల్ 7

ఆగస్టు 16, 1947 ఏప్రిల్ 14

రుద్రుడు  ఏప్రిల్ 14

శాకుంతలం  ఏప్రిల్ 14

విరూపాక్ష  ఏప్రిల్ 21

ఏజెంట్  ఏప్రిల్ 28