రమ్య కృష్ణ  పంచతంత్రం, సూపర్ డీలక్స్

అనుష్క  వేదం

శ్రీయ శరన్  పవిత్ర

స్నేహ  పదుపెట్టేయ్

ఛార్మీ  జ్యోతిలక్ష్మీ

సదా  టార్చ్ లైట్

హరిప్రియ  అబ్బాయి క్లాస్.. అమ్మాయి మాస్

సంగీత  ధనం

ఉదయ భాను  మధుమతి