బ్రౌన్ రైస్

బాస్మతి బియ్యం

వైల్డ్ రైస్

నల్ల బియ్యం

సోనా మసూరి రైస్

సీరగ సాంబ అన్నం

పోనీ అన్నం

జాస్మిన్ రైస్

రెడ్ రైస్

వెదురు బియ్యం

వైట్ రైస్

బాంబా రైస్

జిగట బియ్యం

రోజ్మట్టా రైస్

వాలెన్సియా రైస్

అర్బోరియో రైస్