Varkala Beach - Thiruvananthapuram

Butterfly Beach - South Goa

Paradise Beach - Veerampattinam

Maravanthe Beach - Karnataka

Gokarna Beach - Karnataka

Chandipur Beach - Odisha

Radhanagar Beach -  South Andaman

Kovalam Beach - Kerala

Devbag Beach - Maharashtra

Puri Beach - Odisha