ప్రేమి విశ్వనాధ్  రోజుకు రూ. 25 వేలు తీసుకుంటున్నదట

కస్తూరి  రూ. 25 వేలు

సుహాసిని  రూ. 20 వేలు

నవ్య స్వామి  రూ. 20 వేలు

ప్రియాంక జైన్ రూ. 20 వేలు

పల్లవి  రూ. 15 వేలు

శిరీష  రూ. 15  వేలు

ఆషిక  రూ. 15 వేలు

రక్షా గౌడ్  రూ. 15 వేలు

హరిత  రూ. 12  వేలు