పారిజాత పర్వం - ఏప్రిల్ 19

లవ్ మౌళి - ఏప్రిల్ 19

శశివదనే - ఏప్రిల్ 19

టెనెంట్ - ఏప్రిల్ 19

మార్కెట్ మహాలక్ష్మి - ఏప్రిల్ 19

తెప్ప సముద్రం - ఏప్రిల్ 19