గుంటూరు కారం  జనవరి 12   

హనుమాన్  జనవరి 12  

అయలాన్    జనవరి 12   

మెర్రీ క్రిస్టమస్  జనవరి 12   

సైంధవ్   జనవరి 13  

ఈగల్  జనవరి 13  

నా సామీ రంగా   జనవరి 14  

కెప్టెన్ మిల్లర్    

లాల్ సలామ్