దేవరధ రైజర్-దేవా ప్రభాస్

వరద రాజమన్నార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్

రాజమన్నార్ జగపతిబాబు

అమ్మ ఈశ్వరి రావు

ఆద్య శృతి హాసన్

రాధారమ శ్రేయ రెడ్డి

రుద్ర మన్నార్ రామచంద్రరాజు

గైక్వాడ్-బాబా టినూ ఆనంద్

భారవ బాబీసింహా

ఓబులమ్మ ఝాన్సీ

వాలి బ్రహ్మాజీ

ఓం దేవరాజ్

రంగా ఘనియార్ జాన్ విజయ్

బిలాల్ మైమ్ గోపి