ఖో ఖో సినిమాలో అంజు

రామచంద్ర బాస్ & కో సినిమాలో సోఫియా

ప్రణయ విలాసం సినిమాలో గోపిక

ఆపరేషన్ జావా సినిమాలో అల్ఫోన్సా

సూపర్ శరణ్య సినిమాలో సోనా థామస్

ప్రేమలు సినిమాలో రీణు