ఖయామత్ సే ఖయామత్ తక్ హిందీ 

గోకులతిల్ సీతాయ్  తమిళ్

లవ్ టుడే  తమిళ్

ఖుషి  తమిళ్

తిరుప్పాచ్చి  తమిళ్

లవ్ ఆజ్ కల్  హిందీ

దబాంగ్  హిందీ

ఓ మై గాడ్  హిందీ

వీరమ్  తమిళ్

పింక్  హిందీ

అయ్యప్పన్ కోషియమ్  మలయాళం

వినోదాయ సీతాం  తమిళ్ ( త్వరలో సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది)