ఇటలీలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 10

పాకిస్తాన్ లో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 8

దక్షిణ కొరియాలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 7

హంగేరిలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 6

బ్రెజిల్ లో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5

మౌరిటానియాలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5

మాలిలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5

అర్జెంటీనాలో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5

బంగ్లాదేశ్ లో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5

ఇరాక్ లో ఖైదు చేయబడిన మాజీ అధ్యక్షులు-ప్రధాన మంత్రుల సంఖ్య 5