1. టీ-సిరీస్(ఇండియా): 213.4 బిలియన్ (వ్యూస్)

2. కోకోమెలన్ - నర్సరీ రైమ్స్ 149.3 బిలియన్(వ్యూస్)

3. సెట్ ఇండియా(ఇండియా): 138.1 బిలియన్(వ్యూస్)

4. సోనీ సబ్(ఇండియా): 91.3 బిలియన్(వ్యూస్)

5. లైక్ నాస్త్య(యూఎస్ఏ): 87.3 బిలియన్(వ్యూస్)

6. కిడ్స్ డయానా షో(ఉక్రెయిన్) : 86.7 బిలియన్(వ్యూస్)

7. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ(యూఎస్ఏ): 73.6 బిలియన్(వ్యూస్)

8. వ్లాడ్ అండ్ నికి(యూఎస్ఏ): 72.5 బిలియన్(వ్యూస్)

9. మూవీక్లిప్స్(యూఎస్ఏ): 58.9 బిలియన్(వ్యూస్)

10. కలర్స్ టీవీ(ఇండియా): 57.9 బిలియన్ (వ్యూస్)