1. ఇంగ్లీష్: 145.2 కోట్లు

2.) చైనీస్: 111.8 కోట్లు

3) హిందీ: 60.2 కోట్లు

4) స్పానిష్: 54. 8 కోట్లు

5) ఫ్రెంచ్: 27.4 కోట్లు

6) అరబిక్: 27.3 కోట్లు

7) బెంగాలీ: 27.2 కోట్లు

8) రష్యన్: 25.8 కోట్లు

9) పోర్చుగీస్: 25.7 కోట్లు

10) ఉర్దూ: 23.1 కోట్లు