తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్- బంగినపల్లి, సువర్ణరేఖ, నీలం, తోతాపురి 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ - చౌసా, దసేహరి, లంగ్రా

మహారాష్ట్ర - అల్పోన్సో, కేసర్, పైరి 

గుజరాత్- కేసర్, అల్పోన్సో, రాజాపురి, జామాదార్, తోతాపురి, నీలమ్, దసేహరి, లంగ్రా 

బీహార్ - బాంబే గ్రీన్, చౌసా, దసేహరి, ఫాజిలి, గుల్బకాస్, కిసేన్ బోగ్, హిమ్ సాగర్, జర్దాలు, లంగ్రా

హర్యానా - చౌసా, దసేహరి, లంగ్రా, ఫాజిలి 

పంజాబ్ - చౌసా, దసేహరి, మాల్దా 

రాజస్థాన్- బాంబే గ్రీన్, చౌసా, దసేహరి, లంగ్రా

కర్ణాటక- ఆల్ఫాన్సో, తోతాపురి, బంగినపల్లి, పైరి, నీలం, ముల్ గోవా 

మధ్యప్రదేశ్- ఆల్ఫాన్సో, బాంబే గ్రీన్, దసేహరి, ఫాజిలి, లంగ్రా, నీలం 

ఉత్తర ప్రదేశ్ -  బాంబే గ్రీన్, చౌసా, దసేహరి, లంగ్రా 

పశ్చిమ బెంగాల్ - ఫాజిలి, గుల్బాకాస్, హిమ్ సాగర్, కిషోన్ బోగ్, లంగ్రా, బాంబే గ్రీన్