1. వెనిజులా

2. పాపువా న్యూ గినియా

3. ఆఫ్ఘనిస్తాన్

4. హైతీ

5. దక్షిణాఫ్రికా

6. హోండురాస్

7. ట్రినిడాడ్

8. సిరియా

9. గయానా

10. జమైకా