కర్వా చౌత్, భావోద్వేగాలతో అల్లిన ప్రేమ, అనుబంధాన్ని, అందమైన భారతీయ సంస్కృతికి నిదర్శనంగా జరుపుకునే పండుగ.

ఉత్తర భారతదేశం అంతటా జరుపుకునే ప్రముఖ పండుగలలో కర్వా చౌత్ ఒకటి.