తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 72 కోట్లు

నార్త్ అమెరికా 52 కోట్లు

యూరప్ 4 కోట్లు

యూకే 5 కోట్లు

మిడిల్ ఈస్ట్ 10.5O కోట్లు,

కర్ణాటక 10 కోట్లు

కేరళ 4 కోట్లు

తమిళనాడు 6 కోట్లు

నార్త్ ఇండియా హిందీ బెల్ట్ 28 కోట్లు

మొత్తం 191.50 కోట్లు