వెస్టిండీస్-1975

వెస్టిండీస్-1979

ఇండియా-1983

ఆస్ట్రేలియా-1987

పాకిస్తాన్-1992

 శ్రీలంక- 1996

ఆస్ట్రేలియా-1999

ఆస్ట్రేలియా-2003

ఆస్ట్రేలియా-2007

ఇండియా-2011

ఆస్ట్రేలియా-2015

ఇంగ్లాండ్-2019