రిషికేష్

రామేశ్వరం

కాశీ

గయ

మెందకర్ తీర్థ , మహారాష్ట్ర

లక్ష్మణబాణ, కర్ణాటక

ప్రయాగ, ఉత్తరప్రదేశ్

సిద్ధనాథ్, మధ్యప్రదేశ్

బ్రహ్మకపాల్, ఉత్తరాఖండ్