క్రిస్టియానో రొనాల్డో - $260 మిలియన్

లియోనెల్ మెస్సీ - $135మిలియన్

నేమార్ - $112మిలియన్

కైలియన్ ఎంబాపే - $110మిలియన్

కరీమ్ బెంజెమా - $106మిలియన్

ఎర్లింగ్ హాలాండ్ - $58మిలియన్

మొహమ్మద్ సలాహ్ - $53మిలియన్

సాడియో మనే - $52మిలియన్

కెవిన్ డి బ్రూయిన్ - $39మిలియన్

హ్యారీ కానే- $36మిలియన్