దేవికా రాణి 1969

రూబీ మేయర్స్ 1973

కనన్ దేవి 1976

దుర్గా ఖోటే  1983

లతా మంగేష్కర్ 1989

 ఆశా భోంస్లే  2000

ఆశా పరేఖ్‌ 2020

వహీదా రెహమాన్‌ 2023