అహల్యాబాయి హోల్కర్ (మరాఠా మహారాణి)

జిజాబాయి భోంస్లే (ఛత్రపతి శివాజీ మాతృమూర్తి)

ఝూన్సీ లక్ష్మీబాయి (మణికర్ణిక)

రాణి పద్మిని (13వ దశాబ్దపు యువరాణి)

రాణి కిత్తూరు చెన్నమ్మ (కన్నడ దేశ మహారాణి)

మహారాణి తారాబాయి భోంస్లే (మరాఠా మహారాణి)

రాణి దుర్గావతి (గోండు జాతి యువరాణి)

వేలు నాచియార్ (శివగంగ సంస్థానం యువరాణి)

రాణి అబ్బక్క చౌట (జైనుల యువరాణి)

రాణి రుద్రమదేవి (కాకతీయుల వంశ వీరనారి)