అర్జెంటీనా  1978, 1986, 2022

బ్రెజిల్:  1958 ,1962 1970 ,1994 ,2002

జర్మనీ 1954, 1974, 1990, 2014

ఇటలీ  1934, 1938, 1982, 2006

ఫ్రాన్స్  1998, 2018

స్పెయిన్  2010

ఇంగ్లాండ్  1966