1. వాక్విటా

2. అముర్ చిరుతపులి

3. Turtle

4. సావోలా

5. ఒరంగుటాన్

6. గొరిల్లా

7. ఏనుగు

7. సుండా పులి

9. ఖడ్గమృగం