చెట్లు- డాండ్రోలజీ

జన్యువులు- జెనెటిక్స్

మానవుల స్వభావం- సైకాలజీ

భూకంపాలు- సిస్మోలజీ

పర్వతాలు- ఓరాలజీ

సమాజం- సోషియాలజీ

లోహాల శాస్త్ర, సాంకేతికత- మెటలర్జి

బోధనా పద్ధతులు- పెడగోజి

చారిత్రక భాషలతో రచనలు- ఫిలాలజీ