తీహార్ జైలు

ఎరవాడ సెంట్రల్ జైలు

నైని సెంట్రల్ జైల

పుజల్ సెంట్రల్ జైలు

వెల్లూరు సెంట్రల్ జైలు

రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు

పాటియాలా సెంట్రల్ జైలు

 పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలు

అలీపూర్ సెంట్రల్ జైలు

గయా సెంట్రల్ జైలు