ఐస్‌లాండ్: 216.5 Mbps

జపాన్: 122.3 Mbps

ఫ్రాన్స్: 120.0 Mbps

యూఎస్ఏ: 118.0 Mbps

కెనడా: 106.8 Mbps

జర్మనీ: 72.9 Mbps

యూకే: 72.0 Mbps

బ్రెజిల్: 53.8 Mbps

భారతదేశం: 32.4 Mbps

యూఏఈ: 22.7 Mbps