త్రికోటేశ్వర్ గణపతి(కోటప్పకొండ )

స్వయంభూ గణపతి(కాణిపాకం)

ఐశ్వర్య గణపతి(తెలంగాణ)

కడియవర్చ గణేష్(మహారాష్ట్ర)

ముక్కురుని వినాయగర్ గణేష్(ముదురై)

బిర్లా గణపతి (పింప్రి, చిన్చ్వాడ్)

రాతి గణపతి విగ్రహం(త్రిపుర)

కడలేకాల్ గణేష్(హంపీ)

శశివేకాల్ గణపతి(హంపీ)