బంగారు బుల్లోడు తఖదిమి తోమ్ తఖదిమి తోమ్ బాలయ్యో ఇటు రావయ్యో

లారీ డ్రైవర్ బాలయ్య బాలయ్య.. గుండెల్లో గోలయ్య

నరసింహ నాయుడు లక్స్ పాప సాంగ్-  హరే రామ హరే కృష్ణ.. బెండు తీసేయ్ బాలకృష్ణ

మహారథి   ఒట్టు వేసి చెప్తున్న ఒక్క మాట వింటరా.. నేను కూడా లేబరే.. బాలకృష్ణ

మిత్రుడు  గోపాల బాల.. బాల కృష్ణ అంటూ వాయించేయ్ రా మురళిని

సీమ సింహం  బాలయ్యో.. ఏం గోలయ్యో

అఖండ  యా.. యా.. జై బాలయ్య

వీరసింహ రెడ్డి  జై బాలయ్య.. జై బాలయ్య