ఫిజీ (Fiji)

టువలు (Tuvalu)

సీషెల్స్ (Seychelles)

నియు (Niue)

మాల్దీవులు (Maldives)

మారిషస్ (Mauritius)

సమోవ (Samoa)

ట్రినిడాడ్ & టొబాగో (Trinidad and Tobago)