మత్స్యావతారము

కూర్మావతారము

వరాహావతారము

నరసింహావతారము

వామనావతారము

పరశురామావతారము

రామావతారము

కృష్ణావతారము

బలరామావతారము

కల్క్యావతారము