Nubra Valley, Leh Ladakh

Araku Valley,  Andhra Pradesh

Kangra Valley,  Himachal Pradesh

Dzokou Valley, Nagaland

Spiti Valley,  Himachal Pradesh

Yumthang Valley, Sikkim

Sharavathi Valley, Karnataka

Lidder Valley, Kashmir

Dibang Valley,  Arunachal Pradesh

Parvati Valley,  Himachal Pradesh