లైవ్: బ్రతికున్నోడికి హాస్పిటల్ బెడ్ లేదు! చనిపోయినోడికి స్మశానంలో స్థలం లేదు!!

లైవ్: బ్రతికున్నోడికి హాస్పిటల్ బెడ్ లేదు! చనిపోయినోడికి స్మశానంలో స్థలం లేదు!!