నాకు ఒక కోరిక ఉంది జగన్ మామయ్య : ఆశ్చర్య పరిచిన చిన్నారి స్పీచ్

 నాకు ఒక కోరిక ఉంది జగన్ మామయ్య : ఆశ్చర్య పరిచిన చిన్నారి స్పీచ్