త్రిపుర, గోవాలలో బీజేపీకి ఆ "పదం" గుర్తు లేదా..?

త్రిపుర, గోవాలలో బీజేపీకి ఆ "పదం" గుర్తు లేదా..?