లైవ్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు 2వ రోజు 

లైవ్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు 2వ రోజు