భారీగా పెరిగిన విమాన ఇంధన ధరలు...!

 భారీగా పెరిగిన విమాన ఇంధన ధరలు...!