ట్యాగ్: Vajubhai Vala bound

కర్ణాటక గవర్నర్ మీన మేషాలు...

Revanth fire on Karnataka governor Vajubhai Vala bound