ట్యాగ్: Soumya Swaminathan

ఆసియన్ చెస్ టోర్నీ: తలకు...

Soumya Swaminathan Withdraws From Iran Tournament