ట్యాగ్: Hindu Marriage

పెళ్లి కావాలంటే ఇలా పట్టుకోండి..!!

Hold the arm up to get married