ట్యాగ్: health

బీపీ లెక్క పెరిగింది...

Europe changes BP baseline to 140/90

జంక్ ఫుడ్డు కూడా ఆరోగ్యమే..!!

These type of junk food are good for health

పారికర్ ఆరోగ్యంపై అసత్య...

గోవా సీఎం మనోహర్ పారికర్ ఆరోగ్యంపై...