ట్యాగ్: Gangster Abu Salem

నాకు చికెన్ పెట్టడం లేదు

Chicken is not being served me, says Gangster Abu Salem