ట్యాగ్: ex-home guard

హోర్డింగ్ ఎక్కిన హోంగార్డు......

ex-home guard protests on Hoarding board